You are currently viewing Volem transparència real

Volem transparència real

  • Post category:Actualitat
El Proyecte de Llei Orgànica de control de l’activitat econòmica-financera dels Partits Polítics reforma tres lleis (Finançacio de Partits, Partits i Tribunal de Contes) per a aumentar el control, la fiscalisació, la transparència i les obligacions dels partits polítics.
U dels aspectes més destacats és: S’aumenten les obligacions de publicitat i transparència dels partits. Aixina, serà obligat que els partits publiquen en les seues pàgines uep, junt al balanç i conte de resultats, els crèdits pendents d’amortisació, en especificació de l’entitat concedent, el tipo d’interés, el determini d’amortisació, aixina com les subvencions rebudes i les donacions d’import superior a cinquanta mil euros.

En POBLE -com afirma el seu ideari, Manifest de POBLE pel canvi-, “l’honradea, actitut i concepte maltractats últimament per tots els estaments de govern que hem patit, serà una de les claus de la nostra iniciativa política. No es pot tolerar cap tipo de corrupció ni d’aprofitament dels bens i mijos comunals per al profit propi o partidiste. Apostem de manera ferma i decidida per la transparència en les accions, contes i gestions. Ademés, tot càrrec públic obtingut per mig de l’activitat de l’iniciativa política POBLE serà fruit d’un treball en equip i dels esforços d’un grup de gent, i aixina deu ser considerat per la persona que l’ocupe“.