EL NOSTRE PROYECTE

Propostes generals

Acció i benestar social

Si be és un objectiu natural de qualsevol iniciativa política conseguir la major calitat de vida per a la ciutadania, considerem que és una exigència moral que este desig de millora general porte implícit conseguir un mínim de calitat de vida per a tots i cadascú dels ciutadans.

Agricultura

Per les seues característiques físiques i mig ambientals, el territori valencià ha segut procliu al desenroll de les activitats vinculades a l’agricultura, la peixca, la ganaderia i els sectors lligats ad estes activitats. Aixina puix, per la seua rellevància des de POBLE li donem el tractament que el sector mereix i plantegem les següents propostes:

Cultura

La cultura, entesa com un conjunt de coneiximents adquirits per una persona, pero també com el conjunt de costums, modos de vida, manifestacions artístiques, científiques, intelectuals i utilitàries que caracterisa un poble i el definix, és un pilar fonamental per al desenroll de l’individu, aixina com per a perpetuar l’existència d’un colectiu humà que compartix una historia i unes tradicions seculars.

Educació

Les societats més alvançades són aquelles que han apostat per la formació de la seua ciutadania. En el cas valencià garantisar una educació bàsica, obligatòria i gratuïta ha de ser no una aspiració sino una realitat, i ademés conseguir resultats d’èxit.

I+D+i

Industrialment parlant, els dos grans sectors que s’autoinduïxen cap al desenroll i l’alvanç, són el sector productiu i el I+D+i (Iniciativa, Desenroll i Innovació). L’u està lligat en l’atre, de tal manera que son inseparables, ya que el primer s’ocupa de desenrollar les idees que prèviament ha aportat el segon.

Mig ambient

El ser humà, com a espècie que interactua en el seu entorn, modifica i altera el mig en el que viu per a assegurar-se unes condicions de vida lo més favorables possibles. Este fet es pot realisar d’una manera més agressiva i que pose en perill les generacions futures, o més respectuosa i buscant la preservació del mig en el que es desenvol l’activitat humana. 

Seguritat ciutadana

A nivell d’introducció, senyalar que la política criminal, consistix en aquelles mides tant de tipo jurídic, econòmic, social, educatiu i d’atre tipo establides i impulsades pels poders polítics per a previndre i lluitar contra el fenomen criminal en la finalitat de mantindre les taxes de criminalitat en uns nivells tolerables.