You are currently viewing Mig ambient

Mig ambient

Des de POBLE entenem que el ser humà, com a espècie que interactua en el seu entorn, modifica i altera el mig en el que viu per a assegurar-se unes condicions de vida lo més favorables possibles. Este fet es pot realisar d’una manera més agressiva i que pose en perill les generacions futures, o més respectuosa i buscant la preservació del mig en el que es desenvol l’activitat humana. Recentment, en la bambolla immobiliària, ha quedat palés que una major construcció no supon una major riquea, i que esta visió ademés de curtplacista és perillosa per a la sostenibilitat mig ambiental.

Front ad esta disjuntiva en POBLE apostem fermament per la sostenibilitat. Entenem que el patrimoni ecològic, a l’igual que el cultural, ha de ser protegit i potenciat, buscant harmonisar els efectes ineludibles de la vida humana sobre els recursos i espais naturals, en la seua preservació. Assegurar el benestar de les generacions actuals no pot posar en perill el de les generacions futures.

En este espirit, els participants de POBLE acordem les següents postures en els temes baix numerats:

SENSIBILISACIÓ

Vist de lo important que és per al ser humà el mig ambient creem necessària una acció de conscienciació entre la població. Per ad este fi, proponem que l’educació ambiental es convertixca en una competència transversal en l’ensenyança reglada. Ademés, esta educació ecologista s’ha transportar també a la població que no està en edat escolar per mig de manuals de bones pràctiques, campanyes de conscienciació i aproximar a la població a conéixer i fruir de la naturalea que nos envolta. Per a conscienciar a la població veem inestimable l’ajuda dels mijos de comunicació que hauran de potenciar pautes de consum responsable i de cuidat del mig ambient.

INCENDIS

Per a paliar els incendis, POBLE propon apostar per la prevenció restaurant l’equilibri de l’ecosistema per mig de la reintroducció d’usos tradicionals dels espais naturals -com el pasturage en llocs d’escàs valor ecològic o el cultiu rendable en aquelles zones abandonades per la falta de rendabilitat del mateix- o potenciar un turisme ecològic o mig ambiental de calitat i respectuós en l’entorn. També es deurien de fomentar les polítiques d’ocupació pública per a realisar faenes de neteja i adequació del bosc per a previndre els incendis.

Pel que fa a les faenes d’extinció en els casos que es produïxquen incendis, defenem el desenroll de la LLEI 7/2011, de 1 d’abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. De la mateixa manera, en les faenes de recuperació dels espais incendiats, s’haurà d’apostar per les espècies autòctones encara que el seu creiximent siga menys ràpit que el d’espècies que s’han usat per a la reforestació.

AIGUA

La primera de les mides que proponem per a atacar el problema de l’aigua que afecta al nostre territori és un consum responsable i basat en les capacitats d’abastiment del territori i de cada municipi en particular. A part, no descartem l’us de transvasaments, dessaladores o atres possibilitats que puguen aparéixer com a solució, sempre que els necessaris estudis que es feren respecte al seu us per a cada cas foren favorables i demostraren una calcigada ecològica mínima.

TRANSPORT

Pel que fa a la movilitat humana, apostem per un transport públic que tendixca a la descentralisació, intercomunicant comarques i núcleus urbans en interessos especials. També lluitem perque s’incrementen la ret i la freqüència dels mateixos i siguen menys costosos per a la boljaca dels contribuents.

Sabem que els actuals estudis de movilitat demostren que no son rendables la proposta que seguim, pero també som conscients que els imposts en els que contribuïm els ciutadans a les administracions públiques són per a sufragar despeses que no han de tindre un retorn econòmic directe. Aixina puix, defenem un replantejament de les prioritats a l’hora d’invertir les aportacions ciutadanes a les arques públiques. És per això que s’han de potenciar les formes participatives dels presuposts públics, per a que la ciutadania, informada, trie en qué invertir els diners de tots.

També se nos mostra necessari un estudi de transport que responga a les necessitats i possibilitats del segle XXI, que potencie les vies ciclistes per a comunicar poblacions, i que tinga en conte les alternatives energètiques per a fer més sostenibles els mijos de transport.

ENERGIA

En l’àmbit energètic defenem el foment de les energies netes i renovables a través d’un canvi llegislatiu i d’una fiscalitat més favorable que tendixca a un canvi progressiu cap a este tipo d’energies. De la mateixa manera, proponem que tots els edificis públics de nova creació siguen abastits energèticament en renovables.

Veem important que l’energia es descentralise, d’esta manera, al produir-se l’energia allà a on va a ser usada, abaratim el cost de transport i la construcció d’infraestructures costoses i que poden tindre un impacte en el paisage prou gran.

Aixina puix, no apostem per la renovació de la vida útil de les centrals nuclears actives. De la mateixa manera rebugem proyectes com el de Castor i els de prospeccions petrolíferes en el nostre territori puix no està demostrada científicament la seua inocuïtat, a banda de supondre un clar perill de contaminació, una amenaça al turisme i la desaparició d’una reserva que podria ser molt més útil en un futur.

ECOSISTEMA

Des de POBLE apostem per una major protecció dels aqüífers i aiguamolls del nostre entorn. Per ad això s’han d’estudiar mides que conduïxquen a preservar-los en les millors condicions ecològiques possibles.

Pel que fa a l’agricultura, apostem per fomentar un cultiu ecològic de calitat, coordinant als llauradors per a realisar una producció que no colapse els mercats en les mateixes varietats. Per este motiu, es tindran en conte els estudis dels tècnics que a dia de hui són deixats de banda per les administracions públiques, entenem, per motius polítics de curtes mires. El que l’agricultura siga rendable deu de conduir a la tornada al camp de part de població que hui està desempleada.

Per a que l’agricultura siga rendable, s’ha de fomentar des de l’administració el consum dels productes autòctons que presenten un menor tractament, ya que per la seua proximitat al mercat que han d’abastir no requerixen de tants processos per a la seua conservació.