You are currently viewing Agricultura

Agricultura

Per les seues característiques físiques i mig ambientals, el territori valencià ha segut procliu al desenroll de les activitats vinculades a l’agricultura, la peixca, la ganaderia i els sectors lligats ad estes activitats. Aixina puix, per la seua rellevància des de POBLE li donem el tractament que el sector mereix i plantegem les següents propostes:

PLANIFICACIÓ

Propiciar una relació real entre els tècnics de Conselleria i els agricultors per a crear sinèrgies a fi de planificar l’estratègia de cultiu i explotació. En este sentit, cap la possibilitat de crear un organisme conjunt en les universitats, com a òrguens consultius, que facilite la potenciació de l’estudi i l’investigació i que vaja més allà de la simple explotació, per a traure major partit als cultius.

En l’impuls d’este organisme i l’inversió en innovació, es pot otorgar un valor afegit als productes derivats de l’agricultura, com per eixemple la continuïtat durant l’any de productes elaborats estacionals (vg. torró), o la creació de nous productes a partir d’alguns atres.

Un dels elements esencials per a l’agricultura és l’aigua. Est és un be escàs, que els valencians de manera eixemplar hem sabut administrar, fins a posseir una cultura específica sobre est element. Ara més que mai, degut al desenrollisme, en alguns casos i en determinats periodos, este be escàs necessita d’una major racionalisació en el seu us, i en açò haurem d’aplicar-nos de manera que mai falte a les persones i continue sent font de riquea per al camp valencià.

FOMENT DE L’AGRICULTURA I GANADERIA ECOLÒGICA I DE PROXIMITAT

Oferir des de l’Administració tota l’informació als productors dels beneficis de la producció ecològica i fomentar-la per mig de la financiació a baix interés i exencions fiscals temporals, aixina com proporcionar els coneiximents tècnics necessaris.

Incloure la seua distribució dins dels circuits habituals per mig de les cooperatives ya existens o creades de nou.

Fomentar el consum de productes agrícoles i ganaders ecològics i de proximitat, inclús en les grans superficies.

Fomentar a nivell local programes de chicotets horts que proporcionen sustent en alguns casos, i desenroll personal i socialisació en atres, utilisant terres que no estiguen en us, per mig de Bancs de Terres. Estes terres estaran treballades baix criteris ecològics i d’eficiència de l’aigua. Ademés, s’impartirà formació per a les persones interessades.

MARCA Q.VALÉNCIA

Crear una marca a l’estil de la que existix en la calitat turística, que identifique als productes agroalimentaris valencians produïts en uns procediments i paràmetros d’elevada calitat. Promocionar els productes que alcancen els estàndarts necessaris per a lluir este reconeiximent a través d’accions, campanyes, festivals, fires, etc., tant a nivell local com estatal i internacional. Es poden buscar sinèrgies de promoció per mig de la costum d’agermanaments de municipis.

La Marca Q. Valéncia també serà útil per a fomentar ponts d’unió entre els diferents sectors, realisar accions conjuntes i estratègies compartides per a potenciar i promoure tots els productes del territori valencià, utilisant les plataformes i associacions ya existents.

Ademés, les administracions públiques valencianes deuran estar al servici d’estes actuacions, defenent i donant les ferramentes apropiades per a que estes estratègies siguen eficients.

DENOMINACIONS D’ORIGE

L’existència de denominacions d’orige no seria incompatible en l’existència d’esta marca sino tot lo contrari: la Marca Q. donaria un marc en el que presentar diferents productes, entre els quals estarien els inclossos en les diferents D.O. Aixina, veem innecessària la supressió que es pretén de les diferents D.O. existents en l’actualitat.

Ademés, esta remarcada singularitat devindrà en una defensa dels nostres productes davant d’aquelles exportacions i importacions que creen una competència deslleal.

COOPERATIVES AGRÍCOLES

Revisar l’actual sistema de cooperatives per a optimisar-les i creant sinèrgies a nivell comarcal o de mancomunitat, buscant de fer-les més efectives. Aixina puix, una possible solució seria potenciar-les com a canals de distribució i venda, afegint esta característica a les demés funcions que ya eixercixen.

PROTECCIÓ DEL MON AGRARI

L’agricultura forma part de la nostra idiosincràsia. El mon agrari no només mereix protecció en tant que branca productiva i generadora de riquea, també com a referent que forma part de l’imaginari valencià. Cal destacar els símbols de El Palmeral d’Elig i el Tribunal de les Aigües de l’Horta.

L’ecosistema agrari actúa com un engolidor de CO2, tan important per a combatre el canvi climàtic, ademés del problema que supon l’abandó de les terres de cultiu (entre uns atres, el que en elles, al no estar treballades, apareixen plagues que s’estenen a camps cultivats).

Cal considerar el paper de les abelles en tant la producció vegetal com la conservació del mig natural.

Dins dels termens municipals, caldrà orientar el creiximent urbà cap a les zones manco productives, buscant una coordinació urbanística entre municipis. També cal considerar l’agricultura com un element fixador de població en zones rurals.

S’haurà d’assegurar una major protecció i control per a evitar els furts en les zones rurals, tant de productes agrícoles com d’equipament i instalacions.

Descargar el documento en pdf