accio i benestar social

 • Accio i Benestar Social

  ACCIÓ I BENESTAR SOCIAL

  Si be és un objectiu natural de qualsevol iniciativa política conseguir la major calitat de vida per a la ciutadania, considerem que es una exigència moral que este desig de millora general porte implícit conseguir un mínim de calitat de vida per a tots i cada u dels ciutadans.

  Per a conseguir eixe aument del benestar social de la població en general i dels més desfavorits en particular dos són els àmbits principals en els que s’ha d’actuar: l’increment dels recursos i un canvi en la mentalitat de la societat.

  • L’increment dels recursos passa per una redistribució de les partides presupostàries, proporcionant una major dotació econòmica a les ajudes socials i restant a partides com subvencions i assignacions a sindicats, patronal, partits polítics, salaris de polítics, etc.
  • El canvi en la mentalitat de la societat s’ha de produir per mig de l’actuació en tres àmbits bàsics:
  • A través de campanyes de formació i sensibilisació dirigides al conjunt de la població.
  • Incorporant esta problemàtica en el sistema educatiu de manera que se sensibilise a les noves generacions en un tema que a tots nos afecta.
  • Per mig de l’eixemple que han d’oferir els responsables polítics en la seua actuació quotidiana.

  En definitiva, es tracta de conseguir que els ciutadans desenrollen una mentalitat crítica en l’actual estat de coses, la qual els ha de conduir a un compromís en la consecució d’una societat més justa i més humana.

  DEPENDÈNCIA I FRAGILITAT SOCIAL

  La fragilitat, açò és, la situació en la que una persona és autònoma i se val per si mateixa, pero està en risc de deixar de ser-ho, pot derivar en una discapacitat que el porte a la falta d’autonomia, a la dependència.

  L’actual Llei 39/2006, de 14 de decembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència ha acabat orientant-se exclusivament a l’última part, a la dependència, i ha deixat sense tractar l’autonomia personal. L’erro es doble, ya que, per un costat, una persona autònoma gojarà d’una major calitat de vida, objectiu últim de la llei i, per un atre, resulta molt més costós atendre a una persona depenent que ajudar a una persona encara autònoma.

  D’una atra banda, l’envelliment de la població va en aument, per lo que cada volta esta classe d’atenció exigirà més recursos. La solució ha de passar per l’optimisació dels ya existents i l’implementació de mides que prolonguen l’autonomia de les persones.

  I parlem de persones, perque hem de fugir de les atencions estandardisades, uniformes, que ignoren que la persona és un tot, en una dimensió física i intelectual, pero també afectiva, emocional i social. Hem de tindre en conte que quan parlem dels dependents estem parlant d’un colectiu heterogéneu, en el que cada una de les persones en situació de dependència no pert la seua individualitat, per lo que l’atenció ha de dirigir-se a la persona com un tot.

  Tenint en conte estes premisses, des de POBLE pretenem:

  • Destinar més recursos a la prevenció, atenent ad aquells colectius en situació de fragilitat per a evitar que caiguen en la dependència o retardar eixe moment. La formació de la persona per a que deprenga els hàbits necessaris juga ací un paper molt important.
  • Potenciar l’atenció personal -la millor forma d’atendre a la dimensió afectiva, emocional i social del dependent- creant la figura llegal del “cuidador”. Este, que pot ser un professional o un familiar, ha de rebre una formació prèvia i també un recolzament, sobre tot en el cas dels familiars, per a allaugerar la seu tasca i evitar el síndrome de la “persona cremada”.
  • Aplicar mides que profundisen en la conciliació laboral i familiar per tal de facilitar la faena del cuidador.
  • Transformar les actuals residències en Centres de Recolzament a on hi haja recursos i personal especialisat; uns centres en els que el cuidador no només acompanyarà al dependent en les activitats que allí es desenrollen, sino que trobarà una ajuda especialisada que cuidarà del seu estat.
  • Crear, a nivell local, grups de recolzament, formats per persones voluntàries que hagen rebut una formació bàsica, per a desenrollar accions puntuals d’acompanyament i ajuda assistencial.
  • Garantisar la qualificació dels professionals que treballen en dependents. En particular, els encarregats de fer les valoracions que prevé la “Llei de la dependència” han de ser autèntics professionals en la matèria.
  • Revisar els criteris que s’apliquen en la valoració de les dependències, i fer-les revisables en curts periodos de temps en els casos de discapacitats variables.
  • Conseguir una major transparència en els estudis i estadístiques que realisa l’administració en matèria de dependència per a facilitar la conscienciació de la població i el treball de les ONG’s.

  COOPERACIÓ INTERNACIONAL / AJUDA HUMANITÀRIA

  Considerem que u dels grans potenciadors de les desigualtats humanes és un comerç injust i basat en l’aprofitament dels països rics sobre els més desfavorits. Per este motiu propugnem la creació d’una Carta Ètica que contindrà uns mínims de comerç just i drets laborals que haurien de complir les empreses que vullguen tindre relacions en les administracions públiques. De no complir en eixos mínims acordats, les administracions públiques no podran treballar en dites empreses baix cap circumstancia.

  En ajuda exterior, pretenem donar preferència o prioritat a proyectes autòctons, dissenyats en el país destinatari de l’ajuda, front als elaborats des d’ací, evitant d’esta manera l’imposició de models de desenroll que puguen entrar en conflicte en la tradició local.

  Exigirem el compliment de la destinació del 0,7% dels presuposts públics per a l’ajuda i cooperació solidària.

  Establirem un major control de les ajudes, realisant auditories per a evitar fraus o malversacions de fondos.

  Proponem profundisar en el concepte d’agermanament entre pobles, fomentant una major implicació en la relació cultural, social i econòmica. Estos programes haurien de fomentar el co-desenroll entre els municipis per mig de la realisació d’accions, activitats, campanyes i proyectes de desenroll i intercanvi.

  PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL. PERSONES SENSE SOSTRE

  Per a tractar el problema de les persones sense sostre apostem per les vivendes socials, tutelades o semitutelades en els casos que aixina se determine, creades de diferents formes:

  • Bens immobles propietat de les entitats financeres i bancàries rescatades en els diners de tots els ciutadans, i que no han arribat a ser prèviament habitats.
  • Vivendes de zones rurals despoblades. Als destinataris se’ls facilitarà la formació en un ofici per a que puguen treballar i colaborar en la comunitat a on s’integren.
  • Vivendes de protecció oficial de nova construcció, i aquelles que ya posseïxen alguns ajuntaments.

  Se procurarà que les persones beneficiades conseguixquen ingressos, per mig de treball o ajudes, per a poder reintegrar-los en la societat i que puguen, passat un temps, poder pagar un lloguer adaptat a la seua situació, que serà reinvertit en millores socials.

  Exigirem un tracte més pròxim i major sensibilitat per part del departament de Servicis Socials de cada ajuntament a l’hora de tractar cada situació personal, dotant als afectats d’assessorament jurídic i llegal, i intervenint de mediadors en les situacions que aixina s’aconselle.

  Invertirem en la prevenció, aplicant les mides adequades i proporcionant la formació que necessiten les persones que estiguen en perill de quedar-se sense vivenda en un futur pròxim o immediat. En este camp es essencial al llabor dels Servicis Socials, que han de contar en els mijos suficients per a poder operar en proximitat als ciutadans, lo qual els permetrà ser coneixedors de les diferents realitats del poble.

  IMMIGRACIÓ

  Tal com s’arreplega en el nostre ideari, Manifest de POBLE pel canvi, apostem obertament i de forma decidida pels Drets Humans. Esta carta serà la vara de medir de les nostres actuacions en quant a immigració. En este espirit nos definim obertament contraris a les conductes racistes o xenòfobes.

  En este sentit, proponem la lliure circulació regulada de les persones a través d’un permís de residència revisable en periodos de temps concrets durant els quals se proporcionarà a l’immigrant l’ajuda que necessite en temes com busca de treball, formació, idioma, salut..., a l’hora que es fa un seguiment de la seua situació en el país. En cas de que l’inmigrant arribe a una situació d’integració se li proporcionarà un permís definitiu. Ad aquelles persones que no arriben a adaptar-se a la societat, se’ls proporcionarà els mijos per a tornar al seu país en cas de no poder sufragar-se’ls.

  L’aplicació del sistema de lliure circulació regulada adés propost farà innecessària l’existència dels CIEs (Centres d’Internament per a Estrangers), el tancament dels quals exigirem. Proponem, en canvi, la creació d’una atra classe de centres, que hem denominat CAEs (Centres d’Acollida a l’Estranger), els quals poden instalar-se en els albercs ya existents, o en uns atres de nova construcció, per tota la geografia. En estos se proporcionarien els recursos necessaris per a l’integració social i laboral. Esta situació hauria de tindre una duració llimitada, a estudiar en profunditat segons un estudi realisat per sociòlecs i especialistes, que establixca les necessitats d’adaptació de l’individu.

  CONCLUSIONS

  Fa falta un canvi social, que s’ha de fomentar en les escoles i en les llars, en el que la societat prenga consciència de l’importància de conceptes com solidaritat i igualtat, i exigixca, en conseqüència, als seus governs el compliment dels Drets Humans.

  Sabem que la problemàtica de la pobrea en el tercer món es culpa del primer món; com també sabem que la solució a tots els problemes derivats d’este (fam, misèria, refugiats, emigració forçada...) passa per solucionar d’arraïl la pobrea en tots els països.

  En POBLE apostem per una concienciació de la ciutadania i per una actuació coherent a nivell local, encara que entenem que només una acció internacional conjunta pot erradicar la pobrea en el món atacant les fonts de dit problema, lluitant contra el tràfic d’armes, el tràfic d’humans i drogues o l’explotació infantil, per citar alguns eixemples. Des de POBLE exigirem -en els àmbits en els que tingam veu- que TOTS els països del món complixquen en els Drets Humans, i que els països rics deixen d’aprofitar-se dels països més pobres, mantenint-los, immoralment, en la pobrea i la subordinació. Necessitem una actuació global producte d’un compromís a nivell mundial.

  Necessitem començar a entendre que són les VIDES DE LES PERSONES lo que està en joc, i que baix ningun concepte estan en venda. Necessitem puix un canvi de sistema, a on les persones estiguen per damunt de qualsevol atre interés.

  Descarregar el document en pdf

 • Acción y Bienestar Social

  ACCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

  Si bien es un objetivo natural de cualquier iniciativa política conseguir la mayor calidad de vida para la ciudadanía, consideramos que es una exigencia moral que este deseo de mejora general lleve implícito conseguir un mínimo de calidad de vida para todos y cada uno de los ciudadanos.

  Para conseguir ese aumento del bienestar social de la población en general, y de los más desfavorecidos en particular, dos son los ámbitos principales en los que se ha de actuar: el incremento de los recursos y un cambio en la mentalidad de la sociedad.

  - El incremento de los recursos pasa por una redistribución de las partidas presupuestarias, proporcionando una mayor dotación económica a las ayudas sociales, y restando a partidas como subvenciones y asignaciones a sindicatos, patronal, partidos políticos, salarios de políticos, etc.

  - El cambio en la mentalidad de la sociedad se ha de producir por medio de la actuación en tres ámbitos básicos:

  - A través de campañas de formación y sensibilización dirigidas al conjunto de la población.

  - Incorporando esta problemática en el sistema educativo, de modo que se sensibilice a las nuevas generaciones en un tema que a todos nos afecta.

  - Por medio del ejemplo que han de ofrecer los responsables políticos en su acción cotidiana.

  En definitiva, se trata de conseguir que los ciudadanos desarrollen una mentalidad crítica en el actual estado de cosas, lo cual les ha de conducir a un compromiso en la consecución de una sociedad más justa y más humana.

  DEPENDENCIA Y FRAGILIDAD SOCIAL

  La fragilidad, esto es, la situación en la que una persona es autónoma y se vale por sí misma, pero está en riesgo de dejar de serlo, puede derivar en una discapacidad que la lleve a la falta de autonomía, y a la dependencia.

  La actual Ley 39/2008, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ha acabado orientándose exclusivamente a la última parte, a la dependencia, y ha dejado sin tratar la autonomía personal. El error es doble, ya que por un lado, una persona autónoma gozará de una mayor calidad de vida, objetivo último de la ley, y por otro, resulta mucho más costoso atender a una persona dependiente que ayudar a una persona aún autónoma.

  Por otro lado, el envejecimiento de la población va en aumento, por lo que cada vez esta clase de atención exigirá más recursos. La solución ha de pasar por la optimización de los ya existentes y la implementación de medidas que prolonguen la autonomía de las personas.

  Y hablamos de personas, porque debemos huir de las atenciones estandarizadas, uniformes, que ignoran que la persona es un todo, con una dimensión física e intelectual, pero también afectiva, emocional y social. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de los dependientes estamos hablando de un colectivo heterogéneo, en el que cada una de las personas en situación de dependencia no pierde su individualidad, por lo que la atención ha de dirigirse a la persona como un todo.

  Teniendo en cuenta estas premisas, desde POBLE pretendemos:

  - Destinar más recursos a la prevención, atendiendo aquellos colectivos en situación de fragilidad para evitar que caigan en la dependencia o retardar ese momento. La formación de la persona para que aprenda los hábitos necesarios juega aquí un papel muy importante.

  - Potenciar la atención personal –la mejor forma de atender la dimensión afectiva, emocional y social del dependiente– creando la figura legal del “cuidador”. Este, que puede ser un profesional o un familiar, ha de recibir una formación previa y también un respaldo, sobre todo en el caso de los familiares, para aligerar su tarea y evitar el síndrome de la “persona quemada”.

  - Aplicar medidas que profundicen en la condición laboral y familiar con tal de facilitar la tarea del cuidador.

  - Transformar las actuales residencias en Centros de Apoyo donde haya recursos y personal especializado; unos centros en los que el cuidador no sólo acompañará al dependiente en las actividades que allí se desarrollen, sino que encontrará una ayuda especializada que cuidará de su estado.

  - Crear a nivel local, grupos de apoyo, formados por personas voluntarias que hayan recibido una formación básica, para desarrollar acciones puntuales de acompañamiento y ayuda asistencial.

  - Garantizar la calificación de los profesionales que trabajen con dependientes. En particular, los encargados de hacer las valoraciones que prevé la “Ley de la dependencia” han de ser auténticos profesionales en la materia.

  - Revisar los criterios que se apliquen en la valoración de las dependencias, y hacerlos revisables en cortos periodos de tiempo en los casos de discapacidades variables.

  - Conseguir una mayor transparencia en los estudios y estadísticas que realiza la administración en materia de dependencia para facilitar la concienciación de la población y el trabajo de las ONG,s.

  COOPERACIÓN INTERNACIONAL / AYUDA HUMANITARIA

  Consideramos que uno de los grandes promotores de las desigualdades humanas es un comercio injusto, basado en el provecho de los países ricos sobre los más desfavorecidos. Por este motivo propugnamos la creación de una Carta Ética que contendrá unos mínimos de comercio justo y derechos laborales, que deberían cumplir las empresas que quieran tener relaciones con las administraciones públicas. De no cumplir esos mínimos acordados, las administraciones públicas no podrán trabajar con dichas empresas bajo ninguna circunstancia.

  En ayuda exterior, pretendemos dar preferencia o prioridad a proyectos autóctonos, diseñados en el país destinatario de la ayuda, frente a los elaborados desde aquí, evitando de este modo la imposición de modelos de desarrollo que puedan entrar en conflicto con la tradición local.

  Exigiremos el cumplimiento del destino del 0.7% de los presupuestos públicos para la ayuda y cooperación solidaria.

  Estableceremos un mayor control de las ayudas, realizando auditorias para evitar fraudes o malversación de fondos.

  Proponemos profundizar en el concepto de hermanamiento entre pueblos, fomentando una mayor implicación en la relación cultural, social, y económica. Estos programas deberían fomentar el desarrollo entre municipios por medio de la realización de acciones, actividades, campañas, y proyectos de desarrollo e intercambio.

  PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. PERSONAS SIN TECHO

  Para tratar el problema de las personas sin techo apostamos por las viviendas sociales, tuteladas o semituteladas en los casos que así se determine, creadas de diferentes modos:

  - Bienes inmuebles propiedad de las entidades financieras y bancarias rescatadas con el dinero de todos los ciudadanos, y que no han llegado a ser previamente habitadas.

  - Viviendas de zonas rurales despobladas. A los destinatarios de les facilitará la formación en un oficio para que puedan trabajar y colaborar con la comunidad donde se integren.

  - Viviendas de protección oficial de nueva construcción, y aquellas que ya posean algunos ayuntamientos.

  Se procurará que las personas beneficiadas consigan ingresos por medio de trabajo o ayudas, para poder integrarse en la sociedad y que puedan, pasado un tiempo, poder pagar un alquiler adaptado a su situación, que será reinvertido en mejoras sociales.

  Exigiremos un trato más próximo y mayor sensibilidad por parte del departamento de Servicios Sociales de cada ayuntamiento a la hora de tratar cada situación personal, dotando a los afectados de asesoramiento jurídico y legal, e interviniendo de mediadores en las situaciones que así lo aconsejen.

  Invertiremos en la prevención, aplicando las medidas adecuadas y proporcionando la formación que necesiten las personas que estén en peligro de quedarse sin vivienda en un futuro próximo o inmediato. En este campo es esencial la labor de los Servicios Sociales, que han de contar con los medios suficientes para poder operar con proximidad a los ciudadanos, lo que les permitirá ser conocedores de las diferentes realidades del pueblo.

  INMIGRACIÓN

  Tal como se recoge en nuestro ideario, Manifiesto de POBLE por el cambio, apostamos abiertamente y de forma decidida por los Derechos Humanos. Esta carta será la vara de medir de nuestras actuaciones en cuanto a inmigración. Con este espíritu nos definimos abiertamente contrarios a las conductas racistas o xenófobas.

  En este sentido, proponemos la libre circulación regulada de las personas a través de un permiso de residencia revisable, en periodos de tiempo concretos, durante los cuales se proporcionará al inmigrante la ayuda que necesite en temas como busca de trabajo, formación, idioma, salud…, al tiempo que se hace un seguimiento de su situación en el país. En caso de que el emigrante llegue a una situación de integración se le proporcionará un permiso definitivo. A aquellas personas que no lleguen a adaptarse a la sociedad, se les proporcionará medios para regresar a su país en caso de no poder sufragárselos.

  La aplicación del sistema de libre circulación regulada antes propuesta, hará innecesaria la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros), el cierre de los cuales exigiremos. Proponemos en cambio, la creación de otra clase de centros, que hemos denominado CAEs (Centros de Acogida al Extranjero), los cuales pueden instalarse en los albergues ya existentes, o en otros de nueva construcción por toda la geografía. En estos se proporcionaría los recursos necesarios para la integración social y laboral. Esta situación debería tener una duración limitada, a estudiar en profundidad según un estudio realizado por sociólogos y especialistas, que establezca las necesidades de adaptación del individuo.

  CONCLUSIONES

  Es necesario un cambio social, que se ha de fomentar en las escuelas y en los hogares, en el que la sociedad tome conciencia de la importancia de conceptos como solidaridad e igualdad, y exija, en consecuencia a sus gobiernos, el cumplimiento de los Derechos Humanos.

  Sabemos que la problemática de la pobreza en el tercer mundo es culpa del primero; como también sabemos que la solución a todos los problemas derivados de este (hambre, miseria, refugiados, emigración forzosa…) pasa por erradicar la pobreza en todos los países.

  En POBLE apostamos por una concienciación de la ciudadanía y por una actuación coherente a nivel local, aunque entendemos que sólo una acción internacional conjunta puede erradicar la pobreza en el mundo atacando las fuentes del problema, luchando contra el tráfico de armas, el tráfico de humanos y drogas, o la explotación infantil, por citar algunos ejemplos. Desde POBLE exigiremos –en los ámbitos en que tengamos voz– que TODOS los países del mundo cumplan con los Derechos Humanos, y que los países ricos dejen de aprovecharse de los países más pobres, manteniéndolos inmoralmente, en la pobreza y la subordinación. Necesitamos una actuación global producto de un compromiso a nivel mundial.

  Necesitamos empezar a entender que son las VIDAS DE LAS PERSONAS lo que está en juego, y que bajo ningún concepto están en venta. Necesitamos pues un cambio de sistema, donde las personas estén por delante de cualquier otro interés.

   

  Descargar el documento en pdf

 • II Seminari Formatiu - Acció i Benestar Social

  II Seminari formatiu, Estudio Nacho Murillo, C/ Clero, 12 - Valéncia ciutat.
  21 de juny des de les 10:30 hores.

  Seguint en els Seminaris Formatius, iniciats el passat 30 de maig en Puçol, a on es tractà la problemàtica del Mig Ambient, POBLE manté la seua ferma aposta per la formació com a element crucial per a la bona praxis política. Des de POBLE volem que la ciutadania conega de primera mà els problemes actuals, i siga partícip a l'hora de propondre les possibles actuacions per a solucionar-los.

  En este cas tractarem les següents temàtiques, acompanyats de verdaders profesionals del sector: Cooperació Internacional, Lluita contra la pobrea, Persones en risc d'exclusió social, i Dependència i fragilitat social.

  Es per això que en acabar les charrades i taules redones conduïdes pels experts, es debatran els punts essencials per a la redacció de la ponència d'Acció i Benestar Social del proyecte polític POBLE, la qual serà posteriorment esmenada i ratificada pels participants per mig d'una votació.

Escríbenos un Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llámanos a nuestro teléfono 634 599 899